Nyilatkozat szerzői jogok tiszteletben tartásáról

 

(A) Tudomásul veszem, hogy az Egedi-Kovács Melinda és Nagy Norbert (Szig.Sz.: 849402KA, Szig.Sz.: 912661TA) által kidolgozott, „Védikus Alkímia ” elnevezéssel oktatott életviteli tanácsadási módszerhez (a továbbiakban:Védikus Alkímia™ módszer vagy Know-How) kapcsolódó valamennyi jog kizárólagos jogosultja Egedi-Kovács Melinda és Nagy Norbert (a továbbiakban: Ötletgazda).

(B) A jelen nyilatkozat célja, hogy az Ötletgazda jogait a Know-How jogellenes használatával szemben biztosítsa, figyelemmel arra, hogy a jogellenes felhasználás az Ötletgazdának jelentős károkat okozhat.

(C) Jelen nyilatkozatban azok a titoktartási szabályok kerülnek rögzítésre, amelyeket a nyilatkozat aláírásával a Nyilatkozattevő tudomásul vesz, és amelyek abban az esetben is irányadóak, ha az Ötletgazda, az Ötletgazda tulajdonában álló gazdasági társaság és a Nyilatkozattevő között a jelen 6. pont szerinti felhasználási szerződés nem jön létre.

A fenti feltételek elfogadása mellett a Nyilatkozattevő tudomásul veszi és kijelenti, hogy

  1. Valamennyi, az Ötletgazda által előadott/bemutatott prezentáció/elméleti oktatás/gyakorlati bemutató során nyert információ és átadott dokumentáció szigorúan bizalmas, függetlenül attól, hogy szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom által biztosított-e, vagy sem.
  2. Valamennyi, a Know-How-val kapcsolatos információ a Nyilatkozattevővel privát oktatási célból kerül közlésre, és annak kizárólag privát felhasználása megengedett. Privát felhasználásnak minősül a Nyilatkozattevő saját életvitelének meghatározása során történő felhasználás, minden ezt meghaladó, Ötletgazda engedélye nélküli felhasználás (akár üzleti akár ismeretterjesztési célból) jogellenes használatnak minősül, amely az alábbiakban rögzített következményeket vonja maga után.
  3. Nyilatkozattevő teljes és korlátlan titoktartási kötelezettséget vállal a fenti körben leírt információkkal és adatokkal kapcsolatban, vállalja, hogy azokat bizalmasan kezeli.
  4. Nyilatkozattevő vállalja, hogy valamennyi közeli hozzátartozója, alkalmazottja, (gazdasági társaság esetén) tagja, vagy teljesítési segédje, azok közeli hozzátartozói, továbbá leányvállalatai, illetve a Nyilatkozattevő társasággal vagy leányvállalataival munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony során kapcsolatban álló személy a fenti rendelkezést betartja, nem használ fel, illetve nem ad át harmadik személyeknek bizalmas információt.
  5. Nyilatkozattevő illetve a 4. pontban meghatározott személyek nem jogosult(ak) a Know-Howról tartott prezentációról illetve a Védikus Alkímia módszert bemutató elméleti és gyakorlati oktatásról hangfelvételt, videofelvételt készíteni, vagy azt bármilyen adathordozón engedély nélkül lemásolni, sokszorosítani illetve annak tartalmát részben vagy egészben bármilyen on-line illetve off-line média vagy közösségi felületen illetve más domain-en terjeszteni.
  6. Nyilatkozattevő kötelezettséget vállal arra is, hogy függetlenül attól, hogy az Ötletgazdával a Know-How tárgyát képező megoldás oktatásával kapcsolatban felhasználási szerződést vagy bármilyen megállapodás kíván kötni/kötött vagy nem, a Védikus Alkímia™ módszert Egedi-Kovács Melinda és Nagy Norbert kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem adhatja tovább, illetve nem oktathatja a jelen 2. pontban meghatározott privát felhasználás körén túlmenő terjedelemben és semmilyen módon nem működik közre abban, hogy azt a 4. pontban írottak vagy más harmadik személyek az Ötletgazda engedélye nélkül felhasználják.
  7. Amennyiben Nyilatkozattevő, vagy bármely, a fenti 4. pontban leírt személy, akikért a Nyilatkozattevő felelősséget vállalt, megszegné a jelen nyilatkozatban rögzített kötelezettségeit, ezért a Nyilatkozattevő teljes felelősséggel tartozik.
  8. A Know-How értékére figyelemmel, minden jogsértés után az Ötletgazda 1 (egy) millió forint kötbérre jogosult, amelyet Nyilatkozattevő a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megfizetni. Ötletgazda jogosult a kötbért meghaladó kárait is érvényesíteni.
  9. Nyilatkozattevőnek a jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségei időben korlátlanok.
  10. A Nyilatkozattevő a jelen nyilatkozatból eredő jogvita esetére aláveti magát a jogvita tárgyától, illetve a per tárgy értékétől függően a Pest Megyei Törvényszék, vagy a Budapesti II. III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének és hatáskörének.